Za tiskanje prijavnice pritistnite Control + p

Domov

KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE - REGISTRACIJSKI LIST

Klub:
Datum: 28. 5. 2024

REGISTRACIJA ČLANA - št. izkaznice:

Priimek: Ime:
Datum rojstva: Kraj rojstva:
Naslov:
Poštna št: Kraj:
EMŠO: Slovensko državljanstvo: DA - NE

IZJAVA

Izjavljam, da:

  1. sem zdravstveno zavarovan(a)
  2. sem zdravniško pregledan(a) in nimam zdravstvenih težeav, ki bi zaradi vadbe ogrožale moje zdravje ali življenje
  3. na tekmovanju nastopam na lastno odgovornost
  4. v primeru poškodbe na treningu, na tekmovanju v okviru kluba ali KBZS, ne bom uveljavljal(a) odškodninskega zahtevka od organizatorja tekmovanja, kluba ali KBZS
  5. sem seznanjen(a) s pravili tekmovanj KBZS
  6. ne uporabljam nedovoljenih substanc, ki so objavljene na spisku SLOADO
  7. dovoljujem, da se zgoraj navedeni osebni podatki lahko uporabljajo za potrebe kluba v katerem treniram, za potrebe registracije v aplikaciji E-šport ter za potrebe KBZS
  8. dovoljujem uporabo slikovnega in video gradiva, posnetega med izvajanjem klubskih dejavnosti in dejavnosti pod okriljem KBZS. Gradivo se lahko uporabi izključno za promocijske dejavnosti kluba ali KBZS
  9. se strinjam, da me lahko klub prijavi na tekmovanje , razen v primeru, ko to izrecno ne želim. V tem primeru, da ne želim tega, bom oddal(a) pisno izjavo
  10. s podpisom jamčim, da so vsi navedeni podatki točni
Podpis člana(ice):
Za mladoletne osebe - podpis starša ali skrbnika(ce):
Ime in priimek podpisanega (v tiskani obliki):

OBVEZNO PRILOGA:
OBOJESTRANSKA FOTOKOPIJA OSEBNE IZKAZNICE ALI POTNEGA LISTA TER DVE FOTOGRAFIJI.

IZPOLNI KLUB - potrditev registracije (obvezno)

Odgovorna oseba kluba (v tiskani obliki):
Žig:
podpis odgovorne osebe kluba/društva: